Бяло/White

Свещен танц

Паневритмия – Упражнение 16

„Изгрява слънцето“:

Част 1:

1. Стъпка напред с десния крак на пръсти.

     Ръцете от сърцето се издигат в кръгла форма

      над главата (3-та балетна позиция).

2. Стъпка с левия крак напред.

     Отворете широко ръцете встрани.

3. Стъпете с десния крак в същата посока.

     Ръцете се затварят бавно пред сърцето.

     Повторете движенията още веднъж.

Част 2: Направете 24 крачки напред. На всяка стъпка ръцете

загребвайте отдолу нагоре.

Част 3: Направете 14 стъпки напред. Отваряйте и затваряйте

ръцете паралелно и ритмично с всяка стъпка.

Танцувайте го в природата при изгрев.

„SACRED DANCE”

Panevritmia –  Exersise 16

“Sun is rising”:

Part 1:

1. Step forward with the right leg on your toes.

    Hands from the heart rise in a circle shape

     above the head (3 rd ballet possition).

2. Step with the left leg forward.

    Open the hands widely to the sides.

3. Step with the right leg same direction

    The hands are closing slowly infront of the heart.

Repeat the movements one more time.

Part 2: Make 24 steps forward. On each step the hands

scoop in from the bottom up.

Part 3: Make 14 steps forward. Open and close the

hands in parallel and rhythmically with each step.

Dance it in Nature at sunrise.