За автора / The Author

“Nature is the best choreographer, hence it has the best dance partners.” I. PSalazar

“Природата е най-добрият хореограф, следователно има най-добрите партньори за танц.” И. ПСаласар

white leg

Regalia:

Dr. Iliana Petrova Salazar is an Academic dance researcher, dance
teacher and choreographer director from Bulgaria. A Member of
CID-UNESCO and leader of Association for art, culture and education
“Al Art Visions”, Sofia.

Education:

PhD from the Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Science,
on the research topic of European choreographers and Dance therapy –
history and application and academic degree in Ballet knowledge,
dance and choreography, music. MA in Choreographer director and BA in
Choreographer pedagogue.

Creative biography:

Dr. Iliana Petrova Salazar traveled the world with dance art
choreographing and performing. During the last few years she directed
and performed a couple of dance and dance-theater spectacles, site-specific
theaterand interactive exhibitions on dance thematic. She lectured and created dance theater interactive exhibitions on the topic of her PhD research – European choreography and Dance therapy such as “The health bar”, “The colors of the
European dance therapy”, and focussed on the Bulgarian dance culture “Bulgarian therapeutic dance model – TTT”,  the project “I dance Bulgaria”. Dr. Petrova Salazar is experienced in Bulgarian folklore dance, Latin Sport dance, modern dance and dance theater, ethnic dances and dances with character, theatre, theraputic dance practices, graphic and colour painting, Milton Erikson’s short methods of psychotherapy, Panevritmia (Beinsá Dounó) and Eurythmy(Rudolf Steiner). She observed all kind of stages – conventional, on cruise ship and circus platforms, in the Nature.

She holds a certificates and trainings in: “Dancing with Health”- program for rehabilitation of women with breast cancer of Carol Smyth, “What dance can do” – educative program of  Denise Puttock – School of Dance therapy in Devon, England – introductional programe in Dance therapy for professionals in the dance field, Music therapy – intensive course, PlayBack theatre – intensive course etc.

       For the last year she was two times a recipient of the National Culture Fund Bulgaria for her practical dance work.The last project is “I dance Bulgaria” – created especially for the
CID UNESCO World congress of Dance Research, held in Kremlin palace, Moscow, 2021.

Преимущества:

Д-р Илиана Петрова Саласар е академичен изследовател на танца, танцов

педагог и хореограф-режисьор от България. Член на Международния танцов съвет (МТС) към ЮНЕСКО и лидер на Сдружение за изкуство, култура и образование “Aл Арт Визии”, София.

Образование:

Докторска степен от Институт за изследване на изкуствата, – Българска академия на науките, магистърска степен за хореограф-режисьор и бакалавърска степен за хореограф-педагог.

Творческа биография:

Д-р Илиана Петрова Саласар обикаля света с танцово изкуство – хореография и танцови изпълнения. През последните няколко години тя режисира и танцува в няколко танцови и танцово-театрални спектакъла, специфични за Site specific театър и интерактивни изложби на танцова тематика. Изнася лекции и създава интерактивни изложби по темата на докторското си изследване, свързано с европейската хореография и танц-терапия като “Бар Здраве”, “Цветовете на европейската танц-терапия “, също с насока към българската танцова култура с новият “Български терапевтичен танцoв модел – TTT”, проектът “Танцувам България”. Д-р Петрова Саласар има опит в българския фолклорен танц,  спортни танци, модерни танци и танцов театър, етнически и характерни танци, драматичен театър, буфосинхронизъм, терапевтични танцови практики, графика и живопис, Кратки подходи в психотерапията на Милтън Ериксън, Паневритмия (Беинсá Дунó) и Евритмия (Рудолф Щайнер). Тя познава всички видове сцени – конвенционални, на корабна и циркова платформа, сред природата.

Притежава сертификати и обучения по: Проект „Танцувай за здраве“ – програма за рехабилитация на жени с рак на гърдата на Карол Смит – международен треньор по спортни танци, „Какво може да направи танца”- Денис Пъток – Училище по танц-терапия в Девон, Англия – обуителна програма по танц-терапия за професионалисти в областта на танците, Музикотерапия-интензивен курс, PlayBack театър-интензивен курс и др.

       През последната 2020 година тя е два пъти бенефициент на Национален фонд “Култура” в България за практическата си танцова работа. Последният й проект е „Танцувам България“ – създаден специално за Световния конгрес за изследване на танца на МТС-ЮНЕСКО, проведен в двореца Кремъл, Москва, 2021 г.

logo I dance Bulgaria