Бяло/White

bulgarian sacred dance

СВЕЩЕНИЯТ ТАНЦ“ на България се крие в историческите слоеве и пещерни рисунки, датиращи далеч преди 5000 пр.н.е. Примери от сакралните танцови пози, изобразени в пещерата Магура (30 000 -5000 г. пр.н.е.), от предхристиянските слънчеви култове и обреди на прабългарите, тракийски гробници, тракийски и орфически мистерии, танцът коло на българските богомили, Паневритмията от духовният учител Беинсá Дунó (XX век) стоят в основата на българската танцова култура.

„SACRED DANCE” of Bulgaria – hidden in the historical layers and the cave paintings dating back far beyond 5000 BCE. Examples from the sacral dance poses depicted in Magura cave (30 000 -5000 BCE), through the pre-Christian Sun cults and rites of Proto-Bulgarians, Thracian tombs, Thracian and Orphic mysteries, the kolo dance of Bulgarian Bogomils, the Panevritmia by the Bulgarian spiritual Master Beinsá Dounó (of 20th century) are laying at the base of the Bulgarian dance culture.

Leave a Reply

Your email address will not be published.