About the project

.

2022 – “I dance Bulgaria” – knowledge, creativity, health”- the project continues with webinars on its three main topics again with the courtesy of the National Fund Culture Bulgaria. In cooperation with the International Dance Conseil CID UNESCO.

“Танцувам България – знание, творчество, здраве” – проектът продължава с уебинари върху трите си основни теми отново с любезната подкрепа на Национален фонд “Култура” , България. В колаборация с Международния танцов съвет (МТС) към ЮНЕСКО.

CID UNESCO

2021 – “I dance Bulgaria” was created to participate in the CID -UNESCO World congress of Dance research, Moscow Section, 2021 in Kremlin palace, sponsored and realized thanks to the National Fund Culture Bulgaria :

„Танцувам България“ е създаден за участие в Световния конгрес по танцови изследвания CID -UNESCO, Московска секция, в двореца Кремъл през 2021 г., спонсориран и реализиран благодарение на Национален фонд “Култура”, България:

“I dance Bulgaria” is a a project created to give a new vision on the Bulgarian dance culture in its TRINITY: Body, Soul and Spirit!”

“I dance Bulgaria” is a a project created to give a new vision about the Bulgarian dance culture in its TRINITY: Body, Soul and Spirit!” respectively accorded with the three colors of the Bulgarian flag:

1.White

2.Green

3.Red

and described through three dance kinds – horo (ensemble Bulgarian dance), Rachenitsa – Bulgarian dance and musical signature, and sacred dance – poses and movements for enlightment.

„Танцувам България“ е проект, създаден, за да даде нова визия за българската танцова култура в нейната ТРОИЧНОСТ: Тяло, Душа и Дух! “, съответно съобразен с трите цвята на българското знаме:

1. Бяло

2. Зелено

3. Червено

и описани чрез три танцови вида – хоро (ансамбъл български танц), Ръченица – българският танцов и музикален подпис и свещен танц – пози и движения за просветление.

Picture of 3 kinds of Bulgarian dance

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!